ทรัพย์ศรีสัญจัย ว., และ วุฒิฤทธากุล ว. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นอับไซเคิล กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า, อำเภอวัฒนานคร, จังหวัดสระแก้ว”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 23, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 106-19, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/254727.