แซ่ตั้ง น. “ไทย พม่า ความทรงจำ กระแสภูมิภาคนิยม และภาพยนตร์ : อ่านประเทศเพื่อนบ้านผ่านภาพยนตร์ ‘ถึงคน. ไม่คิดถึง (2559)’”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 23, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 10-18, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/252864.