พรอำไพสกุล น., และ มหาวรากร ส. “เทศน์มหาชาติ : ประเพณีเนื่องมาจากความกลัวเรื่อง “โลกหน้า” และ ‘กลียุค’ ในสังคมไทย”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 23, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 44-54, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/252254.