ผาณิตรัตน์ ส., ทิมวัฒนบรรเทิง ส., และ นพอุดมพันธุ์ ก. . “การสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในเขตคลองสานสู่เมืองสร้างสรรค์”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 23, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 93-108, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/251695.