ศรีระแก้ว ว., และ มหาวรากร ส. “วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับข้าวในนิทานพื้นบ้านไทยและเวียดนาม”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 23, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 21-33, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/249595.