อินทร์จันทร์ น. “ภาพยนตร์ไทย : พัฒนาการความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 13, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2491.