หนูเกื้อ ก. “การศึกษาบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะวรรณกรรมเทิดพระเกียรติ”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, น. 24-32, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/240079.