เยาวนานนท์ ก., ศุภเศรษฐศิริ พ., นพอุดมพันธุ์ ก., และ อินทร์จันทร์ น. “สัญลักษณ์ไทยพวน : การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019, น. 166-85, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/218419.