โชติกเสถียร ธ. “การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยผ่านประเพณีนิยม (การไหว้)”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 20, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, น. 90-99, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/199105.