จาวิสูตร ณ. “การบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบัน อุดมศึกษา”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 21, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 167-76, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/191765.