ก้อนดง ก. “แบบเรียนเรื่องการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติระดับกลาง A TEXTBOOK OF THAI WORDS WITH SIMILAR MEANINGS FOR INTERMEDIATE FOREIGN LEARNERS”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/18889.