ภักดีรณชิต ศ. “การวิเคราะห์เนื้อหาของนิตยสารด้านสุขภาพไทย THE CONTENT ANALYSIS OF THAI HEALTH MAGAZINES”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/18886.