ศุภเศรษฐศิริ พ. “การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์: สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย E-LEARNING MEDIA DEVELOPMENT : CONTEMPORARY AESTHETICS”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/18880.