ผ่องสวัสดิ์ ช. “คติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารุกขเทวดาในสังคมไทยมีอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูหรือพุทธศาสนากันแน่? WHERE DOES A WORSHIP OF RUKKHATEWADA IN THAI SOCIETY GET AN INFLUENCE FROM HINDUISM OR BUDDHISM?”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/18875.