แสงแดงล. “แนวความคิดหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ี 21, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 122 -35, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163500.