วิสุทธิแพทย์ ม. “A Study on Kin Kao Mai Ritual and Its Music of Karen People at Kong Mong Ta Village, Laiwo Sub-District, Sangklaburi District, Kanchanaburi Province”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, น. 121-36, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163409.