ภิรมย์รักษ์เ. “KHUEN LOY IN KHON”. Institute of Culture and Arts Journal, Vol. 21, no. 1, Dec. 2019, pp. 128 -36, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/137972.