สิริมงคลกาล ส., ทิมวัฒนบรรเทิง ส., ตั้งเจริญ ว., และ ศุภเศรษฐศิริ พ. “การพัฒนาระบบและกลไกการดำรงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 19, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, น. 133-50, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/129942.