ทองนำ ย., และ สุทธจิตต์ ณ. “กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 19, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, น. 20-32, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/129881.