[1]
เขียวมณี ส., “เดี่ยวซออู้เพลงกราวใน ทางหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน) กรณีศึกษาครูจีรพล เพชรสม”, Inst Cult Art J, ปี 21, ฉบับที่ 1, น. 21–34, ธ.ค. 2019.