[1]
จันทราสา ร., “ผลวิเคราะห์เส้นใยหญ้าแฝกกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา)”, Inst Cult Art J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 120–129, มี.ค. 2017.