[1]
เรืองรองอ., “โดยสำคัญ ‘ปัญญา’ ของนารี: ภาพลักษณ์สตรีในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กับปัจจัยเกื้อกูลด้านการศึกษา”, Inst Cult Art J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 9-18, 1.