[1]
ธงชัย ป. . และ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว, “วัฒนธรรมเวียดนามผ่านขนมตามเทศกาล”, Inst Cult Art J, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 9–21, ธ.ค. 2022.