[1]
กระแสอินทร์ อ., เสนาะเมือง เ., ไตรรัตน์วงศ์ น., และ โรจนธรรม น. ., “การพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทาง BCG ”, Inst Cult Art J, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 122–136, ธ.ค. 2022.