[1]
ไชยจันทร์ ก. . ., “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองรองในภาคเหนือ : การประเมินศักยภาพในจังหวัดน่าน ลำปาง เพชรบูรณ์”, Inst Cult Art J, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 22–36, ธ.ค. 2022.