[1]
ทรัพย์ศรีสัญจัย ว. และ วุฒิฤทธากุล ว., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นอับไซเคิล กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า, อำเภอวัฒนานคร, จังหวัดสระแก้ว”, Inst Cult Art J, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 106–119, มิ.ย. 2022.