[1]
ผาณิตรัตน์ ส., ทิมวัฒนบรรเทิง ส., และ นพอุดมพันธุ์ ก. ., “การสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในเขตคลองสานสู่เมืองสร้างสรรค์”, Inst Cult Art J, ปี 23, ฉบับที่ 1, น. 93–108, ธ.ค. 2021.