[1]
อินทร์จันทร์ น., “ภาพยนตร์ไทย : พัฒนาการความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย”, Inst Cult Art J, ปี 13, ฉบับที่ 1, ก.ย. 2012.