[1]
หนูเกื้อก., “การศึกษาบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะวรรณกรรมเทิดพระเกียรติ”, Inst Cult Art J, ปี 22, ฉบับที่ 1, น. 24 - 32, ธ.ค. 2020.