[1]
โรหิตะสุขส., “สถานภาพของการประกวดศิลปกรรมในงานศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และต่างประเทศ STATUS OF ART COMPETITION IN THE STUDYING OF ART HISTORY IN THAILAND AND ABROAD”, Inst Cult Art J, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 119-128, ต.ค. 2014.