[1]
เยาวนานนท์ ก., ศุภเศรษฐศิริ พ., นพอุดมพันธุ์ ก., และ อินทร์จันทร์ น., “สัญลักษณ์ไทยพวน : การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ”, Inst Cult Art J, ปี 21, ฉบับที่ 1, น. 166–185, ธ.ค. 2019.