[1]
ดิลกศิริธนภัทร์ก., “การวิเคราะห์กระบวนการในการทำละคร ของกลุ่มทำละครเพื่อการศึกษา”, Inst Cult Art J, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 152-161, มิ.ย. 2019.