[1]
จาวิสูตรณ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกับโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน : กรณีศึกษา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, Inst Cult Art J, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 131-138, มิ.ย. 2019.