[1]
โชติกเสถียร ธ., “การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยผ่านประเพณีนิยม (การไหว้)”, Inst Cult Art J, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 90–99, มิ.ย. 2019.