[1]
มีพร้อมร., “การออกแบบลวดลายมัดหมี่ไหม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้าแฟชั่น กรณีศึกษาลวดลายผ้าโฮลเปราะห์ จังหวัดสุรินทร์”, Inst Cult Art J, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 23 - 34, มิ.ย. 2019.