[1]
จาวิสูตร ณ., “การบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบัน อุดมศึกษา ”, Inst Cult Art J, ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 167–176, มิ.ย. 2020.