[1]
ก้อนดง ก., “แบบเรียนเรื่องการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติระดับกลาง A TEXTBOOK OF THAI WORDS WITH SIMILAR MEANINGS FOR INTERMEDIATE FOREIGN LEARNERS”, Inst Cult Art J, ปี 15, ฉบับที่ 1, ธ.ค. 2014.