[1]
ภักดีรณชิต ศ., “การวิเคราะห์เนื้อหาของนิตยสารด้านสุขภาพไทย THE CONTENT ANALYSIS OF THAI HEALTH MAGAZINES”, Inst Cult Art J, ปี 15, ฉบับที่ 1, ธ.ค. 2014.