[1]
ศุภเศรษฐศิริ พ., “การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์: สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย E-LEARNING MEDIA DEVELOPMENT : CONTEMPORARY AESTHETICS”, Inst Cult Art J, ปี 15, ฉบับที่ 1, ธ.ค. 2014.