[1]
แสงแดงล., “แนวความคิดหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์”, Inst Cult Art J, ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 122 - 135, มิ.ย. 2020.