[1]
อินทร์จันทร์น., “An Analysis of costume designs for Thai Drama series: A case of ‘Prisana’ from 1987-2015”, Inst Cult Art J, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 160 - 170, ธ.ค. 2018.