[1]
วิสุทธิแพทย์ ม., “A Study on Kin Kao Mai ritual and its Music of Karen people at Kong Mong Ta Village, Laiwo Sub-district, Sangklaburi District, Kanchanaburi Province”, Inst Cult Art J, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 121–136, ธ.ค. 2018.