[1]
ตันติมาลาช., “‘ภ๊ษ๊สก๊อยป์’ (ภาษาสก๊อย): วัฒนธรรมอุบัติการณ์ SKOY LANGUAGE: INCIDENT CULTURE”, Inst Cult Art J, ปี 14, ฉบับที่ 2, 1.