[1]
เลิศจรุงจิตน., “แบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติ ระดับ ADVANCE LISTENING SKILLS PRACTICE IN THE SHORT NEWS FOR ADVANCE STUDENT OF INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL”, Inst Cult Art J, ปี 14, ฉบับที่ 2, 1.