[1]
ขุนมธุรส*ท., “กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัวในวรรณกรรมของดอกไม้สด THE SOCIAL PARADIGM OF FAMILY IN THE LITERARY WORKS OF DOKMAISOD”, Inst Cult Art J, vol. 14, no. 2, 1.