[1]
สิริมงคลกาล ส., ทิมวัฒนบรรเทิง ส., ตั้งเจริญ ว., และ ศุภเศรษฐศิริ พ., “การพัฒนาระบบและกลไกการดำรงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์”, Inst Cult Art J, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 133–150, มิ.ย. 2018.