[1]
ทองนำ ย. และ สุทธจิตต์ ณ., “กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี”, Inst Cult Art J, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 20–32, มิ.ย. 2018.