แสงแดงล. (2020) “แนวความคิดหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์”, วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 21(2), น. 122 - 135. vailable at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163500 (ืบค้น: 30พฤศจิกายน2021).