ประทีปะวณิชศ. (2018) “การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา”, Institute of Culture and Arts Journal, 20(1), pp. 146 - 159. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163420 (Accessed: 30May2020).