บุญญะเดโชน. (2018) “ข้อสังเกตเรขศิลป์สัญลักษณ์เพื่อภูมิทัศน์เมืองญี่ปุ่น”, Institute of Culture and Arts Journal, 20(1), pp. 24-35. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163215 (Accessed: 6June2020).